Verblijf in een luxe appartement in noordwijk

en geniet aan het strand

Reserveer nu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van DreaMstyling gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr: 52500179. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van het appartement Place2BEach, Vuurtorenplein 60 te Noordwijk.

1. Bevestiging van de huur
a.De huurder ontvangt een bevestiging per e-mail. De bevestiging en akkoordverklaring van deze verhuurvoorwaarden vormen samen een voorlopige huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestigingsbrief (huurder) en de afzender daarvan (verhuurder).
b. Na ontvangst van de volledige betaling, uiterlijk 28 dagen voor aankomst, is de reservering definitief.
c. DreaMstyling neemt alleen boekingen aan voor Appartment Place2BEach van personen vanaf 18 jaar. Groepen jongeren worden niet toegelaten.

2. Kosten verhuur
a. Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het appartement Place2Beach, zoals vermeld op de website www.place2beach.nl, en:
-Parkeerplaats voor één auto in een garagebox
-Verbruik van gas, water, elektriciteit (inclusief BTW)
-Wifi-verbinding en digitale TV
-Keukeninventaris
Niet inbegrepen zijn:
-Toeristenbelasting van €2,10 per persoon per nacht (wijzigingen voorbehouden)
-Eindschoonmaak (bezemschoon opleveren)
-Verplicht laken-/handdoekenpakket van €15,- per persoon
-Borg contant te voldoen bij aankomst €150,- (200,- met huisdier)

3.Betalingen
a. Bij reservering vragen wij een aanbetaling van 50% van de huursom. Na ontvangst ontvangt u een bevestiging per e-mail en informatie met betrekking tot uw restbetaling.
b. Zodra de aanbetaling ontvangen is, wordt de reservering geactiveerd.
c. Place2BEach en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij bij aanvang van het verblijf een waarborgsom van € 150,- (200,- met huisdieren) contant te ontvangen. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade en niet betaalde kosten bij vertrek terugbetaald.
d.Het resterende bedrag dient uiterlijk vier weken voor aankomst te zijn overgemaakt op de bankrekening van DreaMstyling rekeningnummer NL71INGB0004005715. Bij reservering binnen vier weken voor aankomst dient het gehele bedrag direct bij reservering te worden voldaan.

4. Wijzigingen en Annuleringen
a.Wijzigingen kunnen tot 24 uur van te voren worden doorgegeven en hiervoor  worden €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
b.Bij annulering door de huurder t/m 28 dagen voor de ingangsdatum dient 50% van de reserveringswaarde te worden voldaan. Bij minder dan 28 dagen voor de ingangsdatum dient de huurder 100% van de reserveringswaarde te voldoen.  Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.
b.De verhuurder van Place2BEach, DreaMstyling, mag uiterlijk 2 maanden (56 dagen) voor ingangsdatum de huurovereenkomst annuleren en dient het inmiddels betaalde bedrag aan de verhuurder per direct terug te voldoen aan de huurder. Bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens en andere onvoorziene omstandigheden, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Place2BEach, mag de verhuurder de overeenkomst annuleren.
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.
c. Annuleringen en wijzigingen dienen ten alle tijden schriftelijk en gedateerd te geschieden

5. Reglementen
a. Aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. (bij aankomst, tussen 15.00 en 16.00 uur en  vertrek tussen 9.00 en 10.00 uur wordt u begeleid door onze gastvrouw) Indien u na 17.00 uur arriveert kunt u dit door geven op telefoonnummer +31(0)6 48356598.
b.Het is toegestaan om in overleg met huisdieren in Place2BEach te verblijven. Hiervoor wordt €20,- kosten in rekening gebracht. Let wel op de geldende gemeentelijke regels voor uw hond op strand. U vindt deze op de website van de gemeente Noordwijk.
c. De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van Place2BEach.
d. Place2Beach en het complex zijn rookvrije omgevingen. Op de Balkons is roken toegestaan, maar dient hiervan geen schade, vuil of andere overlast te worden ondervonden.
e. Het is niet toegestaan om te barbecuen bij de balkons van Place2BEach.
f. Het stoken van open vuren is niet toegestaan bij Place2BEach.

6. Aansprakelijkheid
a.Wij gaan ervan uit dat u de natuur, de omgeving en Place2BEach met respect behandelt. Bij overlast en/of schade toebrengen aan het appartement of de inventaris, loopt u het risico het appartement te moeten verlaten.
b.DreaMstyling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het appartement, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DreaMstyling of (één van) haar werknemers.
c.DreaMstyling is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
d.U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Place2BEach ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het appartement bevinden. U vrijwaart DreaMstyling voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het appartement bevinden.
e.Bij onjuist gebruik of bovenmatige vervuiling van de accommodatie wordt er €50,- extra in rekening gebracht voor de schoonmaakkosten, welke u verplicht bent onmiddellijk te voldoen of te verrekenen met de borgsom.
f.De huurder en diens medegebruikers dienen geen geluidsoverlast te veroorzaken in appartement Place2Beach en het complex.
Voorwaarden geluidsoverlast
Het is niet toegestaan om in het appartement Place2BEach of in het complex grote groepen visite uit te nodigen.

7. Borgstellingsregeling
Bij aankomst tekent de huurder een borgstellingsformulier. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek bij  de gastvrouw te worden gemeld en zal direct worden afgerekend. Onze gastvrouw controleert na vertrek de accommodatie en eventuele kosten zullen alsnog via de borgstellingsregeling op de huurder worden verhaald.

8. Klachten
Klachten dienen ter plaatse te worden gemeld aan de gastvrouw, zodat DreaMstyling in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.
Als een klacht niet wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd  te worden ingediend bij DreaMstyling o.v.v. Place2Beach, postbus 12185, 3004GD te Rotterdam of via mail naar marit.noordwijk@gmail.com. Na deze termijn vervalt het recht op restitutie.

9. Overigen
a.Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b.Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.